Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)
Home

1     ພິທີເປີດ ສູນຜູ້ປະກອບການແມ່ຍິງ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 16 ພະຈິກ 2017 ທີ່ ບ້ານ ໜອງບອນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ​ນາງ Rena Bitter ເອກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ດຣ ບຸນເພັງ ສີບຸນເຮືອງ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ທ່ານ ນາງ ວາລີ ເວດສະພົງ ຮອງປະທານສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ນາງ Colette Mclnerney ຜູ້ອຳນວຍການອົງການສຶກສາໂລກປະຈຳ ສປປ ລາວ. ວຽກງານການສົ່ງເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບພາກທຸລະກິດເຕີບໂຕຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງ ສປປລາວ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍໃນການນຳພາປະເທດຊາດໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2020. ເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍທີ່ກ່າວມານັ້ນ ແມ່ນປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍີງ ກໍ່ຄື ການປະກອບສ່ວນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ເຊີ່ງ ມີຫຼາຍໆໂຄງການ ທີ່ ແມ່ຍີງແມ່ນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຊຸກຍູ້ ເຮັດໃຫ້ວຽກງານຕ່າງໆສຳເລັດ ແລະ ລຸລ່ວງໄດ້ໂດຍດີ.

     ວຽກງານການສົ່ງເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບພາກທຸລະກິດເຕີບໂຕຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງ ສປປລາວ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍໃນການນຳພາປະເທດຊາດໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2020. ເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍທີ່ກ່າວມານັ້ນ ແມ່ນປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍີງ ກໍ່ຄື ການປະກອບສ່ວນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ເຊີ່ງ ມີຫຼາຍໆໂຄງການ ທີ່ ແມ່ຍີງແມ່ນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຊຸກຍູ້ ເຮັດໃຫ້ວຽກງານຕ່າງໆສຳເລັດ ແລະ ລຸລ່ວງໄດ້ໂດຍດີ.

     ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ, ໃນນາມອົງການຈັດຕັ້ງສູງສຸດຂອງພາກທຸລະກິດລາວ, ເຫັນໄດ້ເຖີງຄວາມສຳຄັນຂອງການສົ່ງເສີມ ແລະ ການພັດທະນາທຸລະກິດແບບຍືນຍົງ, ສະແດງອອກໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຊຸກຍູ້ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ໃຫ້ ປະຕິບັດບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ພ້ອມດ້ວຍກັນນັ້ນ ກໍ່ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳ ຂອງ ທຸລະກິດ  ແລະ ສົ່ງເສີມ ທຸລະກິດໃຫ້ນັບມື້ນັບເຕີບໃຫຍ່ ຂະຫຍາຍຕົວ, ເຊີ່ງສະແດງອອກ ໃນຫຼາຍໆໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກຳທີ່ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ຈັດຕັ້ງ ແລະ ປະຕິບັດ ແລະ ເປັນຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ກັບພາກລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນເຊັ່ນ : ການຈັດກອງປະຊຸມລາວທຸລະກິດ ( LBF),  ງານມອບລາງວັນທຸລະກິດລາວດີເດັ່ນປະຈຳປີ,  ການສ້າງຕັ້ງສູນ ສົ່ງເສີມ ທຸລະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ສູນສົ່ງເສີມ ຜະລິດຕະພັນລາວ ແລະ ອີກຫຼາຍໆໂຄງການ.

     ດັ່ງນັ້ນ, ການສ້າງຕັ້ງສູນຜູ້ປະກອບການຍີງ, ກໍ່ແມ່ນອີກໂຄງການໜື່ງ ທີ່ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ກໍ່ໄດ້ເປັນຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຫຼັກ ຮ່ວມກັບ ອົງການສຶກສາໂລກ ແລະ ກໍ່ໄດ້ມີຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ອີກຫຼາຍພາກສ່ວນເຊັນ : ສະມາຄົມທຸລະກິດຍີງ, ສະມາຄົມຫັດຖະກຳລາວ, ສະຖາບັນສົ່ງເສີມວີຊາຊີບຕັດຫຍີບ, ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ສູນພັດທະນາສີມືຫ້ວຍຫົງ ແລະ ສະມາຄົມການເງີນຈຸລະພາກ.  ສູນດັ່ງກ່າວນີ້,  ແມ່ນ ຈະເປັນອີກທາງເລືອກໜື່ງ ໃຫ້ແມ່ຍີງລາວ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຢາກສ້າງທຸລະກິດ ແລະ ຢາກເພີ່ມທັກສະທາງດ້ານ ສີມືແຮງງານ ແລະ ການ ສ້າງເຄື່ອຂ່າຍທາງດ້ານການຕະຫູາດ ແລະ ການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທືນເພື່ອຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ໄດ້ມີໂອກາດ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ພົບປະກັນ.   ເຊີ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກ ລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ, ແລະ ກະຊວງ ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເອງ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ພວກເຮົາຢ່າງໃກ້ສິດ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ໂຄງການນິ້ເກີດຂື້ນມາ.

1
2
3
4
5
6
7
8
10
11