Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)
Home

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ ໃນນາມຕ່າງໜ້າຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ຂໍສະເໜີບັນດາສະມາຄົມທຸລະກິດ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຊ່ວຍສົ່ງຄຳເຫັນໃຫ້ ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ ກ່ອນວັນທີ່ 30/08/2017, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ ໃນນາມຕ່າງໜ້າຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ເອົາຄຳເຫັນບັນດາທ່ານ ສະເໜີຕໍ່ ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ, ທຸກຄຳເຫັນຂອງທ່ານແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ໄດ້ຂັດຕິດຮ່າງດຳລັດວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ.

 ສົ່ງອີເມລມາທີ່: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


ດາວໂຫລດ 
ຮ່າງດຳລັດວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ທີ່ນີ້