Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)
Home
LNCCI_Logo

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະຫວ່າງ ລາວ-ໄທ ກ່ຽວກັບວຽກງານການຂົນສົ່ງ
ໃນວັນທີ 3 ມິຖຸນາ 2016 ທີ່ ສະພາການຄເາ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ

IMG_3013

IMG_3008 IMG_3012
IMG_3013 IMG_3015