Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)
Home

1     ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກຳ ສະຫວັນນະເຂດ, ສະມາຄົມ ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການແບບຢືນຍົງ ແຫ່ງ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ (AOTS) ແລະ ສະມາຄົມສົ່ງເສີມດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ (TPA) ແຫ່ງປະເທດໄທ ໄດ້ຮ່ວມກັນ ຈັດການຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ : ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ຢ່າງມືອາຊີບ ( Professional Employee development program)   ເຊີ່ງເປັນຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 22-24 ມັງກອນ 2018 ທີ່ ໂຮງແຮມດາວສະຫວັນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານເປີດງານສຳມະນາໂດຍ ທ່ານ ຄໍາເພົາ ພັນທຸລັກ ຮອງປະທານສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກຳ ສະຫວັນນະເຂດ, ທ່ານ Mr. Yoshitaro NAGOYA (ໂຢຊິທາໂລ ນາໂກຢາ), ຫົວໜ້າຜູ້ຕາງໜ້າ ສະມາຄົມສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການແບບຢືນຍົງປະຈຳພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກ ແຫ່ງ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ (AOTS) ປະຈໍາ ບາງກອກ, ທ່ານ ນາງ ດາວວະດີງ ພິລະໄຊພິທັກ, ຮອງ ເລຂາທິການ ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ, ແລະ ທ່ານ ອະພິຊາດ ຢີມແສງ ວິທະຍາກອນ ແລະ ຄູຝຶກ ຈາກສະມາຄົມສົ່ງເສີມດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ  (TPA) ເຊີ່ງການຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ : ຫຼັດສູດການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນຢ່າງມືອາຊີບ ( Professional Employee development program) ນີ້ຈະໄດ້ດໍາເນີນເປັນເວລາທັງໝົດ 03 ວັນ.....

1

     ຈຸດປະສົງແມ່ນ ເພື່ອ ພັດທະນາ ຂີດຄວາມສາມາດ ໃຫ້ ແກ່ພາກ ທຸລະກິດລາວ ກໍ່ຄື ທຸລະກິດໃນທ້ອງຖີ່ນ ເພື່ອ ເພີ່ມປະສິດທິພາບ ຂອງການເຮັດວຽກໃນອົງໃຫ້ ເປັນລະບົບ ເພື່ອ ຕອບສະໜອງໄດ້ກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນດ້ານພັດທະນາຢ່າງຢຸດຢັ້ງ.

2

     ນອກຈາກນີ້, ຍັງຈະຊ່ວຍເພີ່ມຜະລິດຕະພາບຂອງ ການຜະລິດ   ແລະ ເພີ່ມຂິດຄວາມສາມາດໃຫ້ກັບບຸກຄະລາກອນ ໃຫ້ເຮັດວຽກຢ່າງມືອາຊີບເຊັ່ນ:  ບັນດາພະນັກງານໃນບໍລິສັດ, ຜູ້ຈັດການ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ ໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລີກເຊີ່ງ ຕໍ່ກັບການຈັດລະບົບຂອງການເຮັດວຽກ(5S organization), ການກວດກາຄຸນະພາບຂອງ ການເຮັດວຽກ ແລະ ການຜະລິດ (Kaizen productivity) ເຊີ່ງບົດຮຽນດັ່ງກ່າວແມ່ນ ມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນທີ່ ສຸດສຳລັບ ທຸລະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອເຮັດແນວໃດໃຫ້ ທຸລະກິດຂອງລາວ ສາມາດ  ແຂ່ງຂັນໄດ້ກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

4

3