Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)
Home

     ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ ໃນນາມກອງເລຂາປະຊຸມທຸລະກິດລາວ ມີຄວາມຍິນດີ ຂໍເຊີນທ່ານ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ ແລະ ຝຶກອົບຮົບກ່ຽວກັບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ.

ດາວໂຫຼດຟອມ ແລະ ວາລະກອງປະຊຸມ:·https://goo.gl/mpqnc5

11111

 

22222