Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)
Home

1

      ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ໃນຫົວຂໍ້ ອຸດສາຫະກຳ 4.0 “ພາຍໃຕ້ການສິດສອນ ແລະ ຄົ້ນຄັ້ວາຕິດແທບກັບພາກປະຕິບັດ”“Industry 4.0” Conference within the DAAD Practice Partnership Programme (Teaching & Research Close to Practice) ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 01/11/2017 ທີ່ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ ເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ສົມຈິດ ອິນທະມິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ. ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ ຮ່ວມກັບ ຄະນະວິສະວະກຳສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ Siegen ຂອງເຢຍລະມັນ ແລະ ຄະນະວິສະວະກຳສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ຮ່ວມຈັດສຳມະນາໃນຄັ້ງນີ້. ຈຸດປະສົງແມ່ນປຶກສາຫາລື, ແລກປ່ຽນປະສົບການ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ລັດຖະບານ, ພາກທຸລະກິດ ແລະ ຂະແໜງການສຶກສາ ກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ພື້ຖານອຸດສາຫະກຳ 4.0 (Industry 4.0) ຊຶ່ງປະຈຸບັນມີການນຳໃຊ້ຫຼາຍຂົງເຂດວຽກງານທັງພາຍໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
    ພາຍໃນງານໄດ້ມີການເຊື້ອເຊີນເອົາຜູ້ບັນຍາຍບັນຍາຍທີ່ມີປະສົບການຈາກທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອມາຮ່ວມບັນຍາຍ ເຊິ່ງເປັນຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ໃຫ້ແກ່ນັກທຸລະກິດລາວ, ພາກລັດຖະບານ ແລະ ພາກການສຶກສາ ປັດຈຸບັນໄດ້ມີການນຳໃຊ້ຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວນີ້ຢ່າງແຜ່ຫລາຍ ແລະ ຫລາຍຂົງເຂດວຽກງານທັງໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ຊ່ຽວຊານ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ ເທດ ເຊັ່ນ: ຈາກ ບໍລິສັດ CALAT ປະເທດລາວ, ມະຫາວິທະຍາໄລ Siegen ຂອງເຢຍລະມັນ, ມະຫາວິທະຍາໄລແມ່ຟ້າຫລວງ ຈັງຫວັດຊຽງໃຫມ່ປະເທດໄທ, ບໍລິສັດ CONTEC ສິງກະໂປ, ຄະນະວິສະວະກຳສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ແລະ ຈາກບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳ Siemens ປະເທດຮອນແລນ. ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດປະມານ 80 ທ່ານ.

1
2
DSC_0520
DSC_0522
DSC_0535