Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)
Home


1_-_Copy

 ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ຈັດການສໍາມະນາຫົວຂໍ້: “The Training Program on Logistics and Supply Chain Management for Lao PDR” ໃນວັນທີ 12-14 ກັນຍາ 2017 ເພື່ອຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຕື່ມຕໍ່ວຽກງານການຂົນສົ່ງສີນຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນແນວໃດຕໍ່ການຂະຍາຍຕົວດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການຄ້າ, ສາມາດນຳໃຊ້ບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການຈາກຄູຝືກເຂົ້າມານຳໃຊ້ຕົວຈີງໃນວຽກງານຂອງອົງກອນຂອງທ່ານ ເພື່ອ ພັດທະນາ ລະບົບການຂົນສົ່ງໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຂື້ນກວ່າເກົ່າ, ຍົກລະດັບທັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື 7 QCແລະ ບົດຮຽນ ຕົວຈິງ ເຂົ້າໃນການບໍລິຫານໃນອົງກອນ.

 

 

 

 

 

 

1
2
3
4
5
6
7