Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)
Home

    ໃນວັນທີ 12 ກັນຍາ 2017 ທີ່ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ຈັດການສໍາມະນາຫົວຂໍ້: “ Industrial 4.0 challenge for enterprise” ຮ່ວມຈັດໂດຍ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຂ້ອນແກ່ນ ແລະ ສູນບໍລິການ ວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຂອງ ສຄອຊ.

1

2
3
4