Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)
Home

     ກອງປະຊຸມຄັ້ງສູດທ້າຍຂອງຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການມາດຕະຖານໂຮງງານໃນອຸດສາຫະກຳຕັດຫຍິບ ໃນ ສປປ ລາວ, ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 22 ສິງຫາ 2017 ທີ່ ໂຮງແຮມ ລາວພຣາຊາ ພາຍໃຕ້ໂຄງການພັດທະນາ ການຄ້າໄລຍະ 2 (TDF2). ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຈັດຂື້ນ ເພື່ອລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ສະຫຼູບຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ.

Web