Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)
Home

Management Training Program, on 11-12 July 2017 at Lao National Chamber of Commerce and Industry.

ການຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້: “ ການບໍລິຫານ ແລະ ການຈັດການຄວາມກ້າວໜ້າຂອງອົງກອນ ”, ໃນວັນທີ 11 – 12/07/2017 ທີ່ ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ.

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ ຮ່ວມກັບສະມາຄົມເພື່ອພັດທະນາດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ HIDA ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດການຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້: “ ການບໍລິຫານ ແລະ ການຈັດການຄວາມກ້າວໜ້າຂອງອົງກອນ ”, ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 11 – 12/07/2017 ທີ່ ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ. ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຍົກລະດັບ ທັກສະ ແລະ ການໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ບົດຮຽນ MTP ເຂົ້າໃນການບໍລິຫານໃນອົງກອນ, ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດດ້ານການຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ, ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃນການແກ້ໄຂ້ບັນຫາກ່ຽວກັບພະນັກງານຮຽນຮູ້ຈາກກໍລະນີສຶກສາ ແລະ ເຫດການຕົວຈິງ ທີ່ເກີດຂື້ນໃນອົງກອນ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ ທັກສະການເປັນຜູ້ນຳ, ການອອກຄຳສັ່ງ ຫຼື ສັ່ງວຽກໃຫ້ໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍ. ໃນການຝຶກອົບຮົມລວມມີ 50 ທ່ານທີ່ແມ່ນສະມາຊິກ ແລະ ບໍ່ແມ່ນສະມາຊິກ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ.