Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)
Home
WTO                    LNCCI_Logo             

ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການສໍາມະນາ  

ວຽກງານສຸຂານາໄມ ແລະສຸຂານາໄມພືດ (SPS) ຂອງອົງການການຄ້າໂລກ: ຄວາມໝາຍສໍາຄັນຕໍ່ສປປ ລາວ ໃນການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບພາກພື້ນ ແລະສາກົນ 

ໃນວັນທີ 13 ກໍລະກົດນີ້, ສະພາການຄ້າ ແລະອຸດສະຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ (LNCCI) ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນ ຈາກອົງການ ເພື່ອ ການພັດທະນາ ສາກົນຂອງສະຫະລັດ ອາເມລິກາ (USAID) ພາຍໃຕ້ ໂຄງ ການ LUNA II ຈະຈັດການສໍາມະນາເຄິ່ງມື້ ໃຫ້ແກ່ນັກທຸລະ ກິດ ແລະມວນຊົນຈໍານວນ 50 ຄົນ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ກ່ຽວກັບ ວຽກ ງານ ສຸຂານາໄມ ແລະສຸຂານາໄມພືດ (WTO SPS Measures): ຄວາມ ໝາຍ ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການເຊື່ອມ ໂຍງ ຂອງສ ປປ ລາວ ເຂົ້າກັບພາກ ພື້ນ ແລະສາກົນ.

ການສໍາມະນາ ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນແນໃສ່ ສ້າງຈິດສໍານຶກ ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ຫລັກ ການຕົ້ນຕໍ ຂອງລະບົບ ການຄ້າ ແລະສັນຍາຕ່າງໆ ຂອງອົງ ການ ການຄ້າ ໂລກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນສັນ ຍາວ່າດ້ວຍສຸຂານາ ໄມ ແລະສຸຂານາໄມພືດ ຫລື WTO SPS (SPS). ການສໍາມະ ນາຄັ້ງນີ້ ຍັງ ຈະເປີດ ໂອກາດ ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ ສົນທະນາກັນ ເຖິງໂອກາດ ແລະສິ່ງທ້າທາຍ ກ່ຽວກັບ ການສົ່ງ ອອກສິນຄ້າ ກະສິກໍາ ໄປ ຍັງຕະຫຼາດພາກພື້ນ ແລະ ຕະຫຼາດໂລກ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ຜູ້ ເຂົ້າຮ່ວມຍັງ ຈະໄດ້ຢ້ຽມຢາມ ບ່ອນ ຜະຫລິດສິນຄ້າ ເພື່ອສົ່ງ ອອກໄປຕ່າງ ປະເທດແຫ່ງໜຶ່ງ ໃນ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ເພື່ອຮຽນຮູ້ຂັ້ນຕອນ ແລະ ແລກ ປ່ຽນປະສົບ ການ ໃນ ການກະກຽມ ສິນຄ້າເພື່ອສົ່ງອອກ

On July 13, 2016, the Lao National Chamber of Commerce and Industry (LNCCI), with the support of the United States Agency for International Development (USAID) LUNA II, will host a half-day seminar for 50 private businesses and interested individuals in Vientiane Capital on WTO SPS Measures: Implication for Lao PDR’s Regional and International Integration. The seminar aims to raise awareness of basic principles of trading system, and agreements under WTO, especially Sanitary and Phyto-Sanitary Measures (SPS). It will also give the participants an opportunity to discuss the challenges and benefits in exporting agricultural products to regional and global market. In addition, the participants will also visit the production base of an agricultural products exporting company in Vientiane Capital to observe the procedures and learn from the real experiences of exporters in preparing the products for export.

ການອໍານວຍຄວາມສະດວກ: ອາຫານທ່ຽງ ແລະການເດີນທາງໄປຢ້ຽມສະຖານທີ່ ທັດສະນະສຶກສາ ແມ່ນທາງໂຄງການ ລູນາ 2 ຂອງ USAID ເປັນຜູ້ອຸປະຖໍາ

* ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ :
ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ
ພະແນກ ອອກໃບຢັ້ງຢືນແຫລ່ງກຳເນີດສິນຄ້າ ແລະ ມາດຕະຖານ
ທ່ານ ພົງສະຫວັນ 020 22402274
ໂທ. 021 453312, ແຟັກ. 021 452580

ກໍານົດໃນການລົງທະບຽນສິ້ນສຸດ ຕອນທ່ຽງ, ວັນຈັນ ທີ 11 ກໍລະກົດ 2016

ສໍາລັບວາລະກອງປະຊຸມ ໃຫ້ຄລິກບ່ອນນີ້:

For Agenda please click here:

For Hyper Link/Agenda-WTO_SPS-LNCCI-July 13_Lao.docx

ເພື່ອລົງທະບຽນໃຫ້ຄລິກບ່ອນນີ້:

For registration please click here:

For Hyper Link/Registration form for WTO SPS_Lao.docx