Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)
Home

LNCCI_Logoເຊີນທ່ານເຂົ້າຮ່ວມງານ ASEAN Trade Fair 2016 ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10-12 ພະຈິກ 2016 ທີ່ ເຊອູນ, ສ. ເກົາຫລີ

      ເຊີນທ່ານເຂົ້າຮ່ວມງານ ASEAN Trade Fair 2016 ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10-12 ພະຈິກ 2016 ທີ່ ເຊອູນ, ສ. ເກົາຫລີ
* ຖ້າທ່ານສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມງານດັ່ງກ່ວາ ກະລຸນາແຈ້ງລາຍຊື່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2016
* ທ່ານສາມາດສອບຖາມລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໃນການເຂົ້າຮ່ວມງານໄດ້ທີ່
ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ
ພະແນກການຄ້າ ການລົງທຶນ ແລະ ວາງສະແດງ
ນ. ດາລາວອນ 020 22451434
ໂທ. 021 453312, ແຟັກ. 021 452580