Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)
Home

LNCCI_Logoກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປັບປຸງນິຕິກຳດ້ານສຸຂານາໄມພືດ ແລະ ສຸຂານາໄມສັດ, ໂຄງການພັດທະນາການຄ້າ ໄລຍະທີ 2
ໃນວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2016

IMG_2821            

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ເພື່ອປັບປຸງ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍສຸຂານາໄມພືດ ແລະ ສຸຂານາໄມສັດ SPS ຂອງ ສປປລ ລາວ ແລະ ນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ນິຕິກຳວ່າດ້ວຍ SPS ໄດ້ວາງຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຄວບຄຸມ ສຸຂະພາບສັດ, ສຸຂະພາບພືດ ແລະ ຄວາມປອດໄພດ້ານອາຫານທີ່ອາດມີຜົນກະທົບຕໍ່ບັນດາທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ: ສັດ ຜະລິດຕະພັນສັດ ອາຫານສັດ, ປາ ສັດນ້ຳ ອາຫານທະເລ, ພືດ ຜະລິດຕະພັນພືດ ຫມາກໄມ້ ແລະ ຜັກ, ຜະລິດຕະພັນອາຫານ ແລະ ອື່ນໆ

 

IMG_2821
IMG_2822
IMG_2823