Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)
Home
LNCCI_Logo

Lao National Chamber of Commerce and Industry

       ເພື່ອເປັນການພັດທະນາ ແລະ ເພີ່ມທັກສະ, ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ເພີ່ມທັກສະໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຫານ, ຫົວຫນ້າຫນ່ວຍງານ ແລະ ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ລວມເຖິງບຸກຄົນທົ່ວໄປທີ່ຕ້ອງການເພີ່ມທັກສະທາງດ້ານການບໍລິຫານຈັດການ, ການບໍລິການ, ການຕະຫລາດ ໃນຍຸກການແຂ່ງຂັນສູງທາງດ້ານການຄ້າ. ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວຈຶ່ງຂໍຖືເປັນກຽດຮຽນເຊີນທ່ານເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ຕາມຫົວຂໍ້ທີ່ ມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ (ກະລຸນາກົດ Read more ຂ້າງລຸ່ມນີ້ ເພື່ອເບິ່ງລາຍລະອຽດ)

LNCCI Training Plan 2016 :

ວັນທີ/ເດືອນ/ປີ ຫົວຂໍ້ຝຶກອົບຮົມ ກຳນົດສົ່ງ
26,27,28 ເມສາ 2016 ການຈັດການກັບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ການຕໍ່ລອງ Deal with conflict Management and Nagotiation
22 ເມສາ
17,18,19 ພຶດສະພາ 2016 ການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບ ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ດີສຳຫລັບຂະແຫນງການທຸລະກິດSMEs ໃນຍຸກ AEC 2016 13 ພຶດສະພາ
21,22,23 ມິຖຸນາ 2016 ກົນລະຍຸດໃນການຕ້ອນຮັບ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການທີ່ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈ Strategy for service mind 17 ມິຖຸນາ
20,21,22 ກໍລະກົດ 2016 ການຕະຫລາດ ແລະ ຫລັກການການຄຸ້ມຄອງທັງພາຍໃນ ແລະ AEC 18 ກໍລະກົດ
23,24,25 ສິງຫາ 2016 ການພັດທະນາຄຸນນະພາບໃນການເຮັດວຽກ The Development of Quality work and skill management 19 ສິງຫາ
27,28,29 ກັນຍາ 2016 ການສົ່ງເສີມການຂາຍເພື່ອເປົ້າຫມາຍຂອງບໍລິສັດ ແລະ ການເພີ່ມຍອດຂາຍ 23 ກັນຍາ
25,26,27 ຕຸລາ 2016 ການເຊື່ອມໂຍງດ້ານການຂົນສົ່ງລະຫວ່າງປະເທດອາຊຽນ 21 ຕຸລາ

ຄ່າສະຫມັກ :
* ສະມາຊິກ ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ   ລາຄາ : 1,200,000 ກີບ/ທ່ານ
* ບໍ່ແມ່ນ ສະມາຊິກ ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ  ລາຄາ : 1,500,000 ກີບ/ທ່ານ
ຄ່າສະຫມັກແມ່ນລວມອາຫານຫວ່າງ, ອາຫານທ່ຽງ ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນການຝຶກອົບຮົມ ຈາກ ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ

ທ່ານສາມາດລົງທະບຽນໄດ້ທີ່ : ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ, ໃນໂມງລັດຖະການ
                                     ພະແນກ ພັດທະນາທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ
                                     ໂທ: 021 453312 ແຟັກ : 021 452580
                                     ມືຖື : 020 55694655 ຈິດຕະພອນ, 020 23222004 ພິໄລຮັກ