Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)
Home

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ສປປລາວຄວນເອົາຫຍັງເປັນບູລິມະສິດເພື່ອຢຸດຕິຄວາມທຸກຍາກ ສົ່ງເສີມຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີຢ່າງທົ່ວເຖິງໃນປະເທດ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນວຽກງານວິເຄາະບັນຫາຂອງປະເທດຢ່າງເປັນລະບົບຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ວັນທີ 24 ກຸມພາ 2016

IMG_1298