Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)
Home

ການບໍລິການຈັດຝຶກອົບຮົມ,ສຳມະນາ ໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ
(ຂອງ ພະແນກ ພັດທະນາທຸລະກິດ ແລະ SMEs)

LNCCI Training & Seminar Plan 2015 (SMEs)

ເດືອນ ຫົວຂໍ້ຝຶກອົບຮົມ ຄ່າເຝິກອົບຮົບ (ກີບ) ຄູຝຶກ ຈຳນວນນຄົນ ໝາຍເຫດ ສະຖານທີ່
ສະມາຊິກ ບໍ່ສະມາຊິກ ສ/ຊ ບໍ່ແມ່ນສ/ຊ
ມີນາ ວິທີການວິເຄາະ ສະຖານະການຕະຫຼາດຍົກໄໝ່ 700,000 1,000,000
25 5 3ມື້ ສຄອ ແຫ່ງຊາດ
ເມສາ ທັກສະການວິໃຈການຕະຫຼາດ ເພື່ອໂອກາດໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ 500,000 800,000
2ມື້
ພຶດສະພາ ການບັນຊີ ແລະ ການເງິນສໍາລັບຜູ້ບໍລິຫານທີ່ບໍ່ໄດ້ຈົບດ້ານບັນຊີການເງິນ 700,000 1,000,000
3ມື້
ມິຖຸນາ ການເລີ້ມຕົ້ນທຸລະກິດ How to start business 500,000 800,000 ສຄອ ແຫ່ງຊາດ 2ມື້
ກໍລະກົດ ການເພີ່ມຍອດຂາຍ How to increase sale 500,000 800,000 ສຄອ ແຫ່ງຊາດ 2ມື້
ສິງຫາ

ວິທີການ ແລະ ທັກສະການດຶງດູດ ແລະ ຈູງໃຈ ລູກຄ້າ

700,000 1,000,000
3ມື້
ກັນຍາ ສຳມະນາ ການເຂົ້າຫາແລ່ງທຶນ ຈາກ 3 ທະນາຄານ 300,000 500,000
50 10 3ມື້/1ມື້ ຢຽມຢາມ
ຕຸລາ

ໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ບໍລິຫານ ໃນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ

700,000 1,000,000
25 5 3ມື້