Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)
Home Documents for Download

Information more:

No. Name of Division Documents Download
1 Bureau of Employer Division

- New official regulation on minimum wage
- ແຈ້ງການແນະນຳກ່ຽວກັບການປັບປຸງຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕ່ຳສຸດ
ຂອງແຮງງານທີ່ເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດທຸລະກິດ ດາວໂຫຼດຂໍ້ມູນໄດ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້
Download here.

2 Business Development and SMEs

- ແຈ້ງການເພື່ອໂຈະການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ
ເພື່ອສ້າງຕັ້ງໂຮງງານປຸງແຕ່ງກາເຟ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ
Download here 

3 Business Development and SMEs

- ແຈ້ງການກ່ຽວກັບຂອບເຂດການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ສຳຫລັບການລົງທຶນ
ໃນກິດຈະການທົ່ວໄປລະຫວ່າງກະຊວງ ແລະ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການ
ຄ້າແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ
Download here 

4 Business Development and SMEs

- ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງສາຂາຂອງວິສາຫະກິດ (ນິຕິບຸກຄົນ) ຢູ່ ສປປ ລາວ
Download here 

5 Business Development and SMEs

- ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສານເຄມີ ທີ່ທຳລາຍຊັ້ນໂອໂຊນ
Download here 

6 Business Development and SMEs

 - ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບຊື່ວິສາຫະກິດ ແລະ ເລກລະຫັດວິສາຫະກິດ
Download here